متراژها: 120-130-140-180-190-250
واریزی: 5,000,000,000 تومان
تحویل: 21 مهر 1401

نمونه 4 پروژه مهستان

البرز
کرج

زمان فعالیت این پروژه را نیز برج کالج میگفتند اما نام درست و صحیح  این پروژه

اسکلت: فلزی پیچ و مهره
وضعیت پروژه: سقف طبقه 9
متراژها: 110-115-120-130-150-160-180-200-3000
واریزی: 80,000,000,000 تومان
تحویل: 2 فروردین 1402

نمونه 3 پروژه مهستان

زمان فعالیت این پروژه را نیز برج کالج میگفتند اما نام درست و صحیح  این پروژه

اسکلت: بتونی
وضعیت پروژه: خاک برداری
متراژها: 100-120-140-150-180-210-3200
واریزی: 120,000,000,000 تومان
تحویل: 1 اسفند 1402

نمونه 2 پروژه مهستان

البرز
مهستان (شهر جدید هشتگرد)

زمان فعالیت این پروژه را نیز برج کالج میگفتند اما نام درست و صحیح  این پروژه

اسکلت: فلزی پیچ و مهره
وضعیت پروژه: اتمام پروژه و تحویل قطعی