همکاری با انبوه سازان و سازندگان در شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد)

همکاری با انبوه سازان و سازندگان در شهر جدید مهستان (شهر جدید هشتگرد) 2

املاک آسایش و مدیریت آن برای همکاری با انبوه سازن و سازندگان برای فروش یا پیش فروش املاکشان شرایط خاصی در نظر دارند که قسمتی از آن در ذیل آمده است و شرایط دیگر رودرو و حضورا در زمان عقد قرارداد با انبوه سازن و سازندگان توافق خواهد شد.